Frank Willems

T: 073 - 8511300
M: 06 – 46789685
E: f.willems@demeierij-po.nl
A: Hervensebaan 9, 5232 JL ’s-Hertogenbosch

Ik als OEM

‘Ik ben ondersteuningsmanager geworden omdat ik al voor de invoering van passend onderwijs binnen Den Bosch actief betrokken ben geweest bij de wijkgerichte werkwijze. En het werk was nog niet af. Als ondersteuningsmanager krijg ik de kans om deze werkwijze verder uit te bouwen/door te ontwikkelen. De ondersteuningseenheid Den Bosch is verdeeld in zes deeleenheden. Aan elke ondersteuningseenheid is een contactpersoon en een orthopedagoog toegevoegd. Zij houden zich primair bezig om samen met de scholen passende arrangementen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ontwerpen. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij de advisering omtrent de toelaatbaarheidsverklaringen. Mijn takenpakket is zeer divers. Ik bepaal onder meer de richting van de ondersteuningseenheden, afgestemd op de lokale situatie, binnen de kaders van het ondersteuningsplan, geef ruimte voor creativiteit in het arrangeren, geef leiding aan het gedetacheerd personeel binnen de ondersteuningseenheid, initieer en onderhoud netwerken in samenwerking met andere eenheden, gemeenten en partners, ben voor de 6 Bossche ondersteuningseenheden de verbindingsofficier naar directeur/bestuurder en overige ondersteuningsmanagers en heb een regierol met betrekking tot het operationeel beleid, onderwijsondersteuning en toewijzing.´

Bijzonder

‘Door de invoering van Passend Onderwijs moeten we met elkaar het wiel opnieuw uitvinden. Veel zaken moeten nog worden ontwikkeld. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit en creatief denken. Ik vind het boeiend om verdere richting te geven aan het nieuwe paradigma waarin wordt toegewerkt naar een fris, nieuw onderwijssysteem, dat gebaseerd is op vertrouwen in plaats van controle.’

Mijn achtergrond in het onderwijs

‘Ik ben gestart als leerkracht op een basisschool in Den Bosch en had vooral affiniteit met de bovenbouwleerlingen. Op mijn veertigste heb ik de overstap gemaakt naar het Speciaal Basisonderwijs. Ik heb op het SBO gewerkt als afdelingsleider. Hierna ben ik voor samenwerkingsverband Passage gaan werken. Eerst als beleidsmedewerker en vervolgens als leidinggevende/directeur van het samenwerkingsverband. Sinds 1 augustus 2014 ben ik ondersteuningsmanager van de Bossche ondersteuningseenheden van SWV de Meierij PO.’

Mijn drijfveer

‘Het is mooi om te zien dat de visie, zoals in het ondersteuningsplan beschreven, nu in de dagelijkse praktijk zichtbaar begint te worden. Ik ben altijd al een groot voorstander geweest van het uitgaan van onderwijsbehoeften van kinderen en niet denken vanuit defecten, gebreken en stoornissen. Ik zie het als een grote uitdaging om met alle professionals toe te werken naar een nieuwe tijd waarin we daadwerkelijk kijken naar wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.’

Organogram Midden

Hier vindt u het organogram van ondersteuningseenheid Midden.

Downloaden van formulieren en informatie

Hier kunt u de volgende formulieren en informatie downloaden: