11 januari 2022

Nieuws van het dyslexieteam – januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is het protocol ‘Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg’ – versie 3.0 van kracht. In november heeft in samenwerking met Dyslexie Centraal en het dyslexieteam van SWV PO 30 06 een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden waarvoor zich meer dan 100 collega’s hadden aangemeld. De presentatie vind je hier.

 

Belangrijke wijzigingen

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de term ‘enkelvoudigheid’ vervalt. Er wordt voortaan gesproken over de indicatie Ernstige Dyslexie. Waar sprake is van comorbiditeit zal met name worden ingezoomd op de behandelbaarheid van het kind voor de dyslexie. Een leerling komt voor vergoede diagnostiek en eventueel behandeling in aanmerking als blijkt dat er geen belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid.

Het protocol is strenger geworden voor het criterium van achterstand: er moet in alle gevallen sprake zijn van een zeer ernstige uitval op het gebied van lezen (3x E score). De optie 3x E op spelling met mildere leesproblemen (lage D-scores) vervalt.

 

Twijfel of specifieke situaties

Neem contact op met het dyslexieteam bij vragen of twijfel over het aantonen van zowel de achterstand als de hardnekkigheid van de leesproblemen na begeleiding/geboden hulp op ondersteuningsniveau 2 en 3. Zeker nu ook de begeleidingsmogelijkheden tijdens Covid-19 soms opnieuw voor problemen zorgen.

In de overgangsfase wordt voor leerlingen die na de cito in januari 2022 hun 3e E op spelling halen (naast 3 lage D scores op lezen) gevraagd contact op te nemen met het dyslexieteam. In samenspraak met gemeenten en Dyslexie Centraal kan voor deze leerlingen – mits verder voldaan aan de criteria – beredeneerd worden afgeweken van het nieuwe protocol. Zie ook dit nieuwsbericht.

 

Vakinhoudelijke richtlijn

Naast het protocol is er ook een nieuwe vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgesteld. De richtlijn geeft antwoord op vragen uit de praktijk en levert handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

 

Meer informatie of vragen

Alle documenten en meer informatie vind je ook op de pagina van ons dyslexieteam. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het dyslexieteam. Daarnaast adviseren we je om de website van Dyslexie Centraal regelmatig te raadplegen op binnengekomen vragen, tips en adviezen bij ondersteuning en begeleiding tijdens Covid-19. Zie www.dyslexiecentraal.nl. Natuurlijk houden we je via deze website ook op de hoogte!

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

Inspiratiemiddag symbiose trajecten

Vacature: wij zoeken een orthopedagoog/psycholoog!