20 september 2021

Ontwikkelagenda de Meierij: naar inclusiever onderwijs

Op 8 juli 2021 is in het bestuurlijk OOGO (‘een op overeenstemming gericht overleg’) van de Meierij de ‘Ontwikkelagenda Inclusiever onderwijs binnen een inclusievere samenleving ‘ vastgesteld.

Voorgeschiedenis

In de ondersteuningsplannen van ons samenwerkingsverband en SWV VO de Meierij staat de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs binnen de Meierij beschreven. Regionaal hebben we afspraken rondom aansluiting onderwijs – jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden/isk en aansluiting arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de evaluatie Wet passend onderwijs en het Verbeterplan passend onderwijs is in het OOGO van 12 november 2020 gezamenlijk besloten om de ambities voor meer inclusief onderwijs concreter in te vullen.

Inhoudelijk

Steeds vaker nemen leerlingen deel aan het regulier onderwijs in po en vo. Ook is de Meierij uitgeroepen tot landelijke inspiratieregio. Kijkend naar de toekomst en wat nodig is, gaan we verder op de ingezette koers van thuis nabij onderwijs, werken vanuit één gezin-één plan en sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen van passend naar meer inclusief onderwijs. Vanuit onze gemeenschappelijke visie ‘inclusiever onderwijs binnen een inclusievere samenleving’ werken we aan gezamenlijke ambities

Het doel van deze ontwikkelagenda is ‘samenwerken om optimale ontwikkelkansen voor kinderen thuisnabij in de regio de Meierij te organiseren en te faciliteren’. Met het vaststellen van de ontwikkelagenda en het opstellen van een uitwerkingsagenda komen we tegemoet aan de behoefte vanuit het onderwijs en de gemeenten om daadwerkelijk in de verbinding onderwijs-jeugdhulp uitvoering te geven aan deze ambities.

 

 

Uitwerkingsagenda

In de uitwerkingsagenda staan de acties die op Meierij niveau worden afgestemd en de acties die op lokaal niveau worden opgepakt. Deze uitwerkingsagenda benoemt actiehouders en resultaten, tijdspad en eindresultaten/indicatoren.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie