Ondersteuningsplan en jaarplan

Wettelijk is bepaald dat een samenwerkingsverband elke vier jaar een nieuw ondersteuningsplan vaststellen. Het ondersteuningsplan is het belangrijkste beleidsdocument van het samenwerkingsverband. Hierin staat hoe we vorm geven aan passend onderwijs voor alle leerlingen in de Meierij.

Het ondersteuningsplan geeft samen met de meerjarenbegroting de formele kaders aan voor onze organisatie voor de komende vier jaar. Ook geeft het ondersteuningsplan belangrijke input voor plannen van schoolbesturen, schoolplannen, schoolgidsen en het ondersteuningsprofiel per school.

Bij het maken van ons ondersteuningsplan betrekken we onderwijsprofessionals, samenwerkingspartners, de schoolbesturen en onze ondersteuningsplanraad. Daarnaast stemmen we de inhoud af op het (jeugd)beleid, samen met de betrokken gemeenten.

 

Ondersteuningsplan 2018-2022

Het huidige ondersteuningsplan is vastgesteld in 2018 en loopt tot en met zomer 2022. In deze periode staan de volgende vijf thema’s centraal:

  1. Individuele ondersteuning (basis en extra)
  2. Groepsarrangementen
  3. Gespecialiseerd speciaal onderwijs
  4. Samenwerking met jeugdhulp
  5. Doorgaande leerlijn

 

 

Jaarplan

 

Ieder jaar maken we een jaarplan. Daarin beschrijven we welke concrete doelstellingen per thema we dat jaar willen bereiken.

Nieuw ondersteuningsplan 2022-2026

In de periode mei 2021 tot en met januari 2022 hebben we gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan, waarin inclusiever onderwijs een belangrijk thema is. Het plan heeft niet voor niets de titel ‘De Meierij: samen sterk voor meer inclusie!’. Je vindt het nieuwe ondersteuningsplan en een samenvatting daarvan hier. In de zomer van 2022, als het nieuwe plan ingaat, passen we de website aan naar het nieuwe plan.