Ondersteuningsplan en jaarplan

Wettelijk is bepaald dat een samenwerkingsverband elke vier jaar een nieuw ondersteuningsplan vaststellen. Het ondersteuningsplan is het belangrijkste beleidsdocument van het samenwerkingsverband. Hierin staat hoe we vorm geven aan passend onderwijs voor alle leerlingen in de Meierij.

Het ondersteuningsplan geeft samen met de meerjarenbegroting de formele kaders aan voor onze organisatie voor de komende vier jaar. Ook geeft het ondersteuningsplan belangrijke input voor plannen van schoolbesturen, schoolplannen, schoolgidsen en het ondersteuningsprofiel per school.

Bij het maken van ons ondersteuningsplan betrekken we onderwijsprofessionals, samenwerkingspartners, de schoolbesturen en onze ondersteuningsplanraad. Daarnaast stemmen we de inhoud af op het (jeugd)beleid, samen met de betrokken gemeenten.

 

 

Jaarplan

 

Ieder jaar maken we een jaarplan. Daarin beschrijven we welke concrete doelstellingen per thema we dat jaar willen bereiken.