Afkortingen

 

B(A)O Basisonderwijs
BJG Basisteam Jeugd en Gezin
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
ED Ernstige dyslexie
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
HGW Handelingsgericht werken
INK-model Managementmodel ontwikkeld door Instituut Nederlandse Kwaliteit
MKD Medisch Kinderdagverblijf
MR Medezeggenschapsraad
NT2 Nederlands als 2e taal
OCW (Minister(ie) van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OE Ondersteuningseenheid
OOGO Op overeenstemming gericht overleg
OPP Ontwikkelingsperspectief Plan
OPR Ondersteuningsplanraad
OZAPP Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek
PGB Persoonsgebonden budget
PMR Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad
PO Primair onderwijs
SBO Speciaal basisonderwijs
SO Speciaal onderwijs
SOP School Ondersteuningsprofiel
SWV Samenwerkingsverband
TLV Toelaatbaarheidsverklaring
VO Voortgezet onderwijs
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
VVE Voor- en vroegschoolse educatie
WPO Wet op primair onderwijs