Privacy en bezwaar

 

Zo gaan we om met privacy

Door de wettelijke taak om toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen af te geven kan een samenwerkingsverband zonder toestemming van betrokkenen beschikken over bijzondere persoonsgegevens. Dat is een ingrijpende uitzondering op de wet- en regelgeving over privacy. Bij de verwerking van informatie hechten wij grote waarde aan zorgvuldigheid. We vragen niet meer informatie van betrokkenen dan nodig is voor de uitoefening van onze taken. Meer hierover is te lezen in ons privacyreglement.

Ben je als betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van mening dat we dat we bepalingen uit dit reglement niet naleven? Dan kun je contact opnemen met de externe Functionaris Gegevensbescherming, Dit is Marion van der Horst (CED-groep), tel. 010 – 4071761.

 

Als je het niet eens bent met ons

Ook al werken we als samen­werkingsverband zorgvuldig, dat betekent niet dat je het altijd met de school of het samenwerkingsverband eens hoeft te zijn. Als dit het geval is, bespreek dit dan eerst met de school.

Mocht je het niet eens zijn met een beslissing van het samenwerkingsverband, dan kun je contact opnemen met de manager van de ondersteuningseenheid. Het samenwerkingsverband zal altijd proberen om samen met de ouder(s)/verzorger(s) tot een passend aanbod of passende plek te komen. Mocht dit niet lukken en verschillen in inzichten blijven bestaan, dan biedt het samenwerkingsverband de volgende mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen.

Bekijk de flyer

Second opinion

Een second opinion wordt aangevraagd bij – en afgehandeld door – de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Een second opinion is gratis voor ouders. Eventueel noodzakelijk aanvul­lend onderzoek betaalt de school of het samenwerkingsverband.

Mediation

Als je het besluit van de directeur-bestuurder na een second opinion niet kunt accepteren, of je nog steeds onvoldoende gehoord voelt, is er sprake van een geschil. In dat geval kan mediation helpen om dit geschil tussen ouders, school en samenwerkingsverband te helpen oplossen. Hiervoor kun je contact opnemen met de landelijke onder­wijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Hun inzet en betrokkenheid wordt gratis beschik­baar gesteld door de overheid.

Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen

Indien ook mediation niet tot een oplossing leidt, kun je het geschil voorleggen aan de landelijke commissie Onderwijsgeschillen. Alle geldende geschillenprocedures staan op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl.