Samenwerking met partners

 

Binnen ons samenwerkingsverband willen we thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning bieden aan alle leerlingen van 0-14 jaar. Dit vraagt om intensieve samenwerking met de voorschoolse voorzieningen, het voortgezet onderwijs (VO), cluster 1 en 2 en de betrokken gemeenten.

Voorschoolse voorzieningen

Door vroegtijdige signalering en interventie kan voorkomen worden dat leerlingen in een later stadium van hun schoolloopbaan zijn aangewezen op extra of speciale ondersteuning. Het is daarom van belang dat alle leerlingen worden gevolgd en systematisch worden geregistreerd. Tevens streven we naar de juiste aansluiting en overdracht van gegevens vanuit onze voorschoolse voorzieningen. De ondersteuningsteams van het samenwerkingsverband zijn beschikbaar voor consultatie en advies aan de voorschoolse voorzieningen binnen onze regio. Daarnaast werken we met de ‘Vliegende Brigade’.

De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat laagdrempelige ondersteuning biedt aan kind, ouders, school of opvanginstelling. Ze richt zich op kinderen/leerlingen in de leeftijd van 2-6 jaar en is beschikbaar voor consultatie, observatie en diagnostiek en voor de toeleiding naar (kortdurende) behandeling. De Vliegende Brigade komt in actie bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen.

Een aantal kinderen is al in de voorschoolse periode aangewezen op een speciale setting zoals het medisch kinderdagverblijf (MKD). Het samenwerkingsverband heeft met deze partijen afspraken gemaakt over een soepele en warme overdracht van voorschools naar onderwijs.

Samenwerking cluster 1, 2 en voor leerlingen met epilepsie

Onder cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. Cluster 2 is voor dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Cluster 1 en 2 maken geen onderdeel uit van ons samenwerkingsverband. Toch werken we actief samen met de Koninklijke Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster 2). Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 binnen het regulier, en over de overgang van leerlingen vanuit de specialistische onderwijsvoorzieningen naar regulier onderwijs.

De procedures voor de toewijzing van onderwijsondersteuning aan leerlingen met een auditieve of visuele beperking zijn te vinden bij de downloads. In het ondersteuningsplan is meer te lezen over ondersteuning aan kinderen met dyslexie.

Voortgezet onderwijs

Binnen de Meierij zijn Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk voor het laten doorstromen van de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte naar de best passende plek in het VO. De gezamenlijke doelstelling is om ondanks de verschillende onderwijsconcepten en ondersteuningsmogelijkheden de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De handleiding overgang PO-VO in de Meierij kun je hier downloaden.

Samenwerking met gemeenten

Het ondersteuningsplan moet vastgesteld worden door de betrokken wethouders van de acht gemeenten. Dit gebeurt in het OOGO, het Op Overeenstemming Gericht Overleg. Hierbij gaat het over de afspraken tussen onderwijs en gemeenten over de vijf onderwerpen/thema’s waarop gemeenten en onderwijs nauw dienen af te stemmen en samen te werken:

  1. Afstemming/aansluiting tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp: integrale arrangementen
  2. Leerplicht
  3. Leerlingenvervoer
  4. Onderwijshuisvesting
  5. Onderwijsachterstandenbeleid en ISK

Ontwikkelagenda

In juli 2021 is in het bestuurlijk OOGO van de Meierij de Ontwikkelagenda Inclusiever onderwijs binnen een inclusievere samenleving vastgesteld. Het doel van deze ontwikkelagenda is samenwerken om optimale ontwikkelkansen voor kinderen thuisnabij in de regio de Meierij te organiseren en te faciliteren. In dit bericht lees je meer context.

Jeugdzorg

Onze leerlingen hebben recht op onderwijs en soms is daarbij zorg nodig. Daarom is een goede samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs voor kwetsbare leerlingen belangrijk. Altijd is het doel om kwetsbare leerlingen, kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen met extra begeleiding.

Elke school werkt samen met een schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige, alvorens op te schalen naar het basisteam Jeugd en Gezin, het wijkteam of Buurtzorg Jong (de naam is afhankelijk van de gemeente) dat namens de gemeente jeugd- en opvoedhulp kan bieden.

Samenwerking met GGZ

Leerlingen met mogelijke (ernstige) psychische of psychiatrische problematiek lopen regelmatig vast op school. Een onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) voorziet in een snelle, kortdurende en preventieve aanpak binnen de huidige school. Regulier onderwijs, een school voor speciaal onderwijs, Zuiderbos en een 2e lijns GGZ-instelling kijken samen met ouders en leerling wat er nodig is om verder te kunnen. Dit kan variëren van advies tot onderzoek, GGZ-behandeling of ambulante hulp thuis.

Bekijk de folder OZAPP PO de Meierij

Meer weten?

In ons ondersteuningsplan kun je meer lezen over hoe we samenwerken met partners.

Ook interessant

Ondersteuningseenheden

Scholen en besturen

Contact