Missie en visie

 

Onze missie

Samenwerkingsverband PO de Meierij werkt toe naar een onderwijssysteem waarin ieder kind van 0 tot 14 jaar welkom is. Waarin kinderen met ondersteuningsbehoeften, beperkingen of handicap samen met hun leeftijdsgenoten op school zitten. Een systeem waarin het onderwijs zich aanpast aan het kind in plaats van andersom en waarin iedereen zich optimaal en ononderbroken kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op alle niveaus te werken aan sociale, organisatorische en pedagogisch-didactische inclusie.

Inzetten op inclusief onderwijs betekent dat kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde groep zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Wanneer diversiteit op school de norm wordt, is daarmee een fundament gelegd voor een meer inclusieve samenleving. Er blijft een plek in een specialistische setting voor kinderen die dat nodig hebben en voor de duur die nodig is. Ook hier geldt thuisnabij en bij voorkeur binnen een reguliere setting. Het speciaal onderwijs ontwikkelt zich naar een specialistisch netwerk, dat zijn expertise binnen reguliere scholen inzet. Door zorgvuldig pionieren gaan we samen op weg om samenwerking en inclusie binnen een reguliere setting mogelijk te maken. Zorgvuldig pionieren betekent scholen en onderwijsprofessionals faciliteren en ruimte geven om te doen en te ervaren wat werkt.

 

Uitgangspunten

De uitgangspunten uit het vorige ondersteuningsplan laten een beweging en ontwikkeling zien die nodig is op weg naar inclusief onderwijs:

  • Van ‘Het zoeken naar een passende plek voor iedere leerling’ naar iedere leerling is welkom op de school in de buurt.
  • Van ‘We beschouwen de ouder(s) als gelijkwaardige gesprekspartner’ naar de rol van ouders als opvoeddeskundige van hun kind en partner bij de vormgeving van de extra ondersteuning.
  • Van ‘We spelen in op wat de leerkracht nodig heeft’ naar we zorgen voor een sterk team van professionals dat de leerkracht (en ouders) ondersteunt om het kind erbij te laten horen.
  • Van ‘We werken vanuit een handelingsgericht kader met zo min mogelijk bureaucratie’ naar doen wat werkt op weg naar inclusie.
  • Van ‘We organiseren passende ondersteuning thuisnabij binnen de ondersteuningseenheid’ naar een ondersteuningsaanbod voor ieder kind binnen de wijk of het dorp.
  • Van ‘We voorkomen dat er kinderen thuiszitten’ naar het stimuleren van aanwezigheid door kinderen te zien en te steunen.
  • Van ‘We hebben elkaar nodig en kunnen het niet alleen: we zijn met elkaar de Meierij!’naar verdergaande bestuurlijke samenwerking om te zorgen dat alle kinderen welkom zijn!

 

Visie op inclusief onderwijs

Het bepalen van het volgende station op de vastgestelde landelijke route naar inclusief onderwijs is een uitdaging omdat inclusief onderwijs verschillende aspecten kent. SWV PO de Meierij werkt met onder andere de omvorming en gerealiseerde afbouw van het speciaal basisonderwijs al veel langer aan inclusief onderwijs. We zijn door deze beweging zelfs een van de meest inclusieve regio’s van Nederland.

Om voor alle betrokkenen duidelijkheid te creëren over het volgende station op de route naar inclusief onderwijs, hebben we ons gebaseerd op de inclusieladders van Sardes. Binnen de inclusieladders wordt een onderscheid gemaakt tussen sociale, pedagogisch-didactische en organisatorische inclusie. Dit onderscheid is voor de Meierij vertaald naar een negenveld van beloftes die besturen en scholen uitspreken naar kinderen en ouders. De mate van inclusie mag verschillen, de beweging er naartoe wordt door alle scholen omarmd. De houding en het gedrag dat daarbij hoort nodigt uit en maakt duidelijk ‘je bent welkom’.

Je leest hier meer over in ons ondersteuningsplan.

We zijn met elkaar de Meierij!

We werken met elkaar vanuit de kernwaarden van de Meierij: authentiek, wederzijds vertrouwen en samen. Als samenwerkingsverband zijn we ontwikkelingsgericht en toonaangevend. Zo streven we naar een regio zonder thuiszitters, zonder scholen voor speciaal basisonderwijs en zijn we hiervoor landelijk een inspiratieregio. Ons motto: we zijn met elkaar de Meierij!

Ook interessant

Ondersteuningsplan en jaarplan

Samenwerking met partners

Zo werkt ondersteuning in de Meierij