Missie en visie

 

Missie van het samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO de Meierij biedt passend onderwijs en ondersteuning aan alle leerlingen van 0-14 jaar, zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij werken scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverband actief samen om een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar te bieden.

Dit realiseren we door:

 • vraaggericht te werken en arrangementen op maat te bieden, uitgaande van de mogelijkheden en talenten van leerlingen;
 • professionals die planmatig handelings- en resultaatgericht werken en zich voortdurend ontwikkelen;
 • resultaatgerichte samenwerking en afstemming met ouders, samenwerkingspartners en gemeenten;
 • een organisatie en een schoolbesturen die efficiënt werken, effectief besluiten nemen, helder communiceren en zich transparant verantwoorden;
 • beschikbare middelen in te zetten op basis van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en hun ouders.

Visie op ondersteuning: stip op de horizon

Scholen en samenwerkingspartners ontvangen reguliere middelen voor het bieden van onderwijs en jeugdhulp voor leerlingen van 0 – 14 jaar. Professionals uit verschillende disciplines werken in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en met (groepen) leerlingen. Zij hebben vrije pedagogische en didactische arrangeerruimte en kunnen waar nodig een beroep doen op de drie ondersteuningsteams. Bijvoorbeeld voor consultatie en advies, voor individuele arrangementen of voor groepsarrangementen. Daarnaast hebben we gespecialiseerde (SO-)settingen waar onderwijs en behandeling gecombineerd worden voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften.

Binnen de Meierij ondersteunen we zo vroeg mogelijk. We werken intensief samen met partners en werken handelingsgericht.

 

Onze gezamenlijke afspraken zijn:

 • We zoeken een passende plek voor iedere leerling;
 • We beschouwen de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner;
 • We spelen in op wat de leerkracht nodig heeft;
 • We werken vanuit een handelingsgericht kader met zo min mogelijk bureaucratie;
 • We organiseren passende ondersteuning thuisnabij binnen de ondersteuningseenheid;
 • We voorkomen dat er leerlingen thuiszitten;
 • We hebben elkaar nodig en kunnen het niet alleen: we zijn met elkaar de Meierij!

Meer over onze missie en visie is te lezen in ons ondersteuningsplan.

We zijn met elkaar de Meierij!

We werken met elkaar vanuit de kernwaarden van de Meierij: authentiek, wederzijds vertrouwen en samen. Als samenwerkingsverband zijn we ontwikkelingsgericht en toonaangevend. Zo streven we naar een regio zonder thuiszitters, zonder scholen voor speciaal basisonderwijs en zijn we hiervoor landelijk een inspiratieregio. Ons motto: we zijn met elkaar de Meierij!

Ook interessant

Ondersteuningsplan en jaarplan

Samenwerking met partners

Zo werkt ondersteuning in de Meierij