Over PO De Meierij

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Wie zijn wij?

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij zorgt dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.

We doen dat in de gemeenten Den Bosch, Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Meierijstad (Schijndel), de dorpen Haaren en Biezenmortel, Zaltbommel en Maasdriel. In totaal werken we met en voor 109 basisscholen, 1 speciale basisschool en 6 scholen voor speciaal onderwijs. SWV PO De Meierij is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning aan ongeveer 27.500 leerlingen.

Hier vindt u het organogram van onze organisatie. Als u klikt op de ondersteuningseenheid, gaat u door naar het organogram van die regio, met de namen, functies en foto's van de medewerkers.

Dit zijn de aangesloten schoolbesturen die gezamenlijk het SWV PO de Meierij vormen.

Hier vindt u ons privacyreglement.

Op deze website vind je uitsluitend informatie over het primair onderwijs (leerlingen tussen de 4 en 13 jaar). Voor informatie rondom het voortgezet onderwijs verwijzen we je naar www.demeierij-vo.nl.

De ondersteuningseenheden

Alle scholen in De Meierij werken samen binnen drie werkgebieden, de zogenoemde ondersteuningseenheden. De werkgebieden maken onderling afspraken over onderwijsondersteuning en worden daarbij geleid door ondersteuningsmanagers.

Onze visie

Dankzij de Wet Passend Onderwijs hebben alle leerlingen in Nederland, onder wie de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, recht op een passende onderwijsplek. Zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur verantwoordelijk om passend onderwijs en basisondersteuning te bieden. Dat valt onder de zorgplicht van de school. Als een schoolbestuur het niet alleen kan, regelt zij de ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in ons samenwerkingsverband.

Alle basisscholen in ons gebied hebben een schoolondersteuningsprofiel. De basiskwaliteit en basisondersteuning die de scholen bieden, moeten tenminste voldoen aan de binnen ons samenwerkingsverband gestelde normen en criteria. We stellen samen met ouders een ontwikkelingsperspectief op voor elk kind dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

Lees hier onze volledige visie

Onze missie

Het is onze missie om alle kinderen van 0-14 jaar dicht bij huis passend onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Op die manier kan een kind zich ononderbroken en optimaal ontwikkelen.

Ons samenwerkingsverband biedt diverse arrangementen die uitgaan van de mogelijkheden en talenten van het kind. We werken resultaatgericht met ouders, instellingen en gemeenten. Respect voor diversiteit en identiteit staat daarbij altijd centraal.

Lees onze volledige missie hier.

De organisatie uitgelicht

Onze professionals bieden kinderen uit De Meierij de juiste onderwijsondersteuning. Om preventief en dicht bij het kind te kunnen werken, is het regionale samenwerkingsverband opgedeeld in een aantal eenheden. Dit worden de ondersteuningseenheden genoemd. Namens de 29 aangesloten besturen realiseren de ondersteuningseenheden het Passend Onderwijs in De Meierij. De ondersteuningseenheden (OE) zijn vraag-gestuurde netwerken en kwaliteitskringen, die dicht bij het primaire proces worden ingericht.

Ondersteuningsplan

Jaarverslag 2019

Jaarplan 2021

Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsmanager

Ondersteuningsteam 

Regulier en speciaal onderwijs verbonden

Speciaal Onderwijs blijft bestaan

Wat verstaan we onder basisondersteuning

Dyslexieteam de Meierij

INK model Meierij 2018

Vakantierooster 2020-2021