Speciaal Onderwijs blijft bestaan

Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) blijven bestaan. De positie van het Speciaal Basisonderwijs (SBO) gaat steeds meer lijken op de positie van een basisschool met een speciaal arrangement, waarbij vooral wordt ingestoken op ondersteuning dicht bij huis. In het SBO wordt veel met deeltijd en tijdelijke plaatsingen gewerkt. In onze regio zijn reguliere basisscholen steeds beter in staat deze leerlingen op te vangen zodat er minder uitstroom is naar het SBO of SO.

De positie van het SO blijft die van aanbieder voor zware ondersteuning in de reguliere settings. Het SO vervult deze functie voor het samenwerkingsverband en dus voor alle ondersteuningseenheden ten aanzien van kinderen met een zware ondersteuningsbehoefte. Ook voorziet zij in speciale settings voor kinderen die thuisnabij niet (meer) goed geholpen kunnen worden, in principe met tijdelijke plaatsingen. Ook symbiose arrangementen zijn mogelijk (deels regulier – deels speciaal onderwijs). De inzet is een passend arrangement voor ieder kind te maken.

Leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) en leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2) maken formeel geen deel uit van het samenwerkingsverband PO De Meierij. Met ketenpartners wordt wel overleg gevoerd m.b.t. onderlinge afstemming en samenwerking. Zo lopen er al een aantal pilots tussen Kentalis (cluster 2) en reguliere basisscholen van De Meierij.