Voor leerkrachten

Ik sta er als leraar niet alleen voor

Wat betekent passend onderwijs voor jou en je leerlingen?

Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs, noemen we dat. Als leerkracht ben je verantwoordelijk om de kinderen die dat nodig hebben, extra aandacht te geven.

Lees meer

Ondersteuningsmanagers

De scholen in De Meierij werken samen binnen drie werkgebieden die wij ondersteuningseenheden noemen. De werkgebieden maken onderling afspraken over onderwijsondersteuning en worden daarbij geleid door ondersteuningsmanagers. Ook zij staan je graag te woord. Lees hieronder welke manager voor jouw woonplaats verantwoordelijk is.

Verschillen zien en respecteren

Binnen elke groep heb je te maken met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld qua cognitieniveau en leerstijl, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.

Lees meer

Deskundige hulp

Je staat er in de zoektocht naar passend onderwijs natuurlijk niet alleen voor.

Het team, de school en het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Met het schoolondersteuningsprofiel formuleert ook jouw school welke ondersteuning die kan bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Als leerkracht word je daar bij betrokken.

Je kunt met vragen, ideeën of opmerkingen altijd terecht bij de IB’er van je school, de directie en bij het ondersteuningseenheidsteam en de ondersteuningsmanager van jouw regio.

Waarom kan ik niet hier op school blijven? Ik hoop dat we die vraag minder vaak horen in de toekomst...
Deskundige hulp
Wieneke de Vos
Leerkracht
Welke ondersteuning geef jij?

In het schoolondersteuningsprofiel staat wat jouw school doet aan basisondersteuning, welke extra ondersteuning je school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Lees meer

Scholing en ontwikkeling

Onderwijs wordt complexer als verschillen tussen leerlingen groter worden. De invoering van Passend Onderwijs maakt het noodzakelijk te investeren in je verdere ontwikkeling en professionalisering. Je eigen school, de schoolstichting en soms ook het samenwerkingsverband bieden scholingsmogelijkheden om beter te leren omgaan met verschillen in de klas. Scholing, coaching, intervisie en collegiale consultatie zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Ook tijd en ruimte voor gesprekken over differentiatie kunnen daaraan bijdragen.

Lees meer

Tegenover bezuiniging staat bezieling, tegenover last staat lust, tegenover vastlopen staat loskomen, tegenover angsten en onzekerheid staan lef en moed.
Scholing en ontwikkeling
Toine van Heesch
Meer weten?

De interne begeleider, je collega´s en de directie van je school kunnen je meer vertellen. Ook kun je contact opnemen met de ondersteuningsmanager van jouw regio.

Veelgestelde vragen
Wat houdt de zorgplicht in?

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De verplichting ligt bij het schoolbestuur van de school waar het kind is aangemeld. In de Wet passend onderwijs wordt een aanmeldingsprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden.

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief staan?

In het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en in het regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs moet in het ontwikkelingsperspectief in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan staan. De onderbouwing bevat minimaal de factoren die het onderwijsproces belemmeren en bevorderen.
In het ontwikkelingsperspectief van het regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs staat extra informatie ten opzichte van het (v)so-ontwikkelingsperspectief, namelijk de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op het ontwikkelingsperspectief.

Lees meer over toezicht en inspectie.