Overdracht van gegevens

Overgedragen worden de wettelijk verplichte documenten, aangevuld met in de regio afgesproken gegevens. Daarnaast geeft het basisonderwijs een advies voor de leerweg en een beschrijving van de eventuele ondersteuningsbehoefte. Bij de noodzaak voor extra of zware ondersteuning (onderwijs én/of jeugdzorg) bevat het dossier ook een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Ouders hebben inzage in de gegevens die worden overgedragen en ontvangen van de basisschool een formulier waarop het advies staat, waarmee zij hun kind kunnen aanmelden op de school voor voortgezet onderwijs.

Aandacht
Tussen de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs de Meierij is voortdurend aandacht voor het tijdpad, de kwaliteit van de advisering, de overdracht van de ondersteuningsbehoefte en de voortgang van een doorlopende leer- en ondersteuningslijn. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld. Ouders worden door het basisonderwijs begeleid in het proces naar passend vervolgonderwijs voor hun kind. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs ondersteunt dit proces waar mogelijk.

Digitale overdracht
Binnen de Meierij is er een systeem voor de digitale overdracht van leerlinggegevens tussen primair en voortgezet onderwijs.
Ouders worden door de basisschool geïnformeerd over de gegevens die worden overgedragen. Het systeem laadt bij toelating gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool en vult hiermee het leerlingvolgsysteem van het voortgezet onderwijs.

Het systeem dat wordt gebruikt, voldoet aan de eisen gesteld in de wet bescherming persoonsgegevens. Zowel aan de kant van het primair onderwijs als aan de kant van het voortgezet onderwijs zijn scholen in het bezit van veiligheidscertificaten.