Scholing en ontwikkeling

Onderwijs wordt complexer als verschillen tussen leerlingen groter worden. De invoering van Passend Onderwijs maakt het noodzakelijk te investeren in je verdere ontwikkeling en professionalisering. Je eigen school, de schoolstichting en soms ook het samenwerkingsverband bieden scholingsmogelijkheden om beter te leren omgaan met verschillen in de klas. Scholing, coaching, intervisie en collegiale consultatie zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Ook tijd en ruimte voor gesprekken over differentiatie kunnen daaraan bijdragen.

Bijscholing
Schoolbesturen kunnen investeren in jouw scholing via de Prestatiebox. Ze kunnen zelf bepalen hoe ze het beschikbare geld inzetten. Je hebt hierin inspraak en legt de afspraken met je directie vast. Houd het bijscholingsaanbod in de gaten en stel met je directie vast hoe je je kennis en vaardigheden up-to-date houdt.

Lerarenbeurs voor scholing
Als leraar in het regulier of (voortgezet) speciaal onderwijs kun je ook gebruikmaken van een lerarenbeurs voor verdere scholing. Je kunt deze beurs gebruiken voor een bachelor- of masteropleiding. Meer weten? Je schooldirectie kan je meer vertellen en zoek actief naar wat jij als ondersteuning nodig hebt.

Toekomstige leraren
De lerarenopleidingen bereiden nieuwe leerkrachten ook voor op passend onderwijs. In 2016 worden de kennisbases ingevoerd in de lerarenopleidingen. Dit zijn systematische beschrijvingen van wat startbekwame leraren moeten weten. Hierdoor hebben nieuwe docenten van meet af aan meer expertise om met leerlingen om te gaan die extra ondersteuning nodig hebben.