Voor ouders

Passend onderwijs voor je kind

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs, noemen we dat.

Lees meer

Ondersteuningsmanagers

Alle scholen in De Meierij werken samen binnen drie werkgebieden, de zogenoemde ondersteuningseenheden. De werkgebieden maken onderling afspraken over onderwijsondersteuning en worden daarbij geleid door ondersteuningsmanagers. Ook zij staan je graag te woord als je vragen hebt.

Samenwerking met de school

Als ouder kies je een school voor je kind. Daarom is het belangrijk goed te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de betreffende school heeft.

Lees meer

Deskundig advies vanuit de school

De intern begeleider (IB’er) van de basisschool is de persoon die de ondersteuning regelt voor jouw kind.

Lees meer

Door het samenwerkingsverband krijgt mijn kind de begeleiding die aansluit bij haar leerniveau.
Deskundig advies vanuit de school
Marianne Vissers
Ouder
Welke ondersteuning biedt school?

Als ouder kies je een school voor je kind. Daarom is het belangrijk goed te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de betreffende school heeft.

Lees meer

Veelgestelde vragen
Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?

Nee. De school waar een leerling wordt aangemeld hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Wel moet de school altijd eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden.
Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een andere school is geregeld in de Wet passend onderwijs.


Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen?

Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) scholen alle kinderen die worden aangemeld een passend aanbod kunnen bieden, werken scholen regionaal (in een aaneengesloten gebied) samen. Daarvoor zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs (swv’s) voor po en voor vo ingericht. Naast reguliere scholen sluiten ook scholen voor speciaal basisonderwijs (in po), scholen voor praktijkonderwijs (in vo) en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) aan. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen.


Overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang van PO naar VO kan een spannende periode zijn. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben we twee brochures voor u samengesteld.

Lees hier de handleiding 'Overgang PO-VO in de Meierij'.

Informatie over aanmelding voor het praktijkonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 leest u hier.

Wat als je het niet met ons eens bent?

Er kunnen verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat je kind nodig heeft of hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. Lees hier wat je dan kunt doen.

Ouderbrochure

In deze Ouderbrochure vertellen we je graag meer over wat je kunt verwachten van het samenwerkingsverband, en wat wij verwachten van de ouder(s).

Privacy reglement

Samenwerkingsverband PO de Meierij heeft o.a. als wettelijk taak om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen of te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig van de leerling. Het gaat daarbij om gewone of bijzondere persoonsgegevens. Hoe het samenwerkingsverband omgaat met deze persoonsgegevens en de privacy van leerling en/of ouders leest u hier in het privacyreglement van PO de Meierij.