Welke ondersteuning biedt school?

Als ouder kies je een school voor je kind. Daarom is het belangrijk goed te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de betreffende school heeft. In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staat hoe de school van jouw kind/keuze de basisondersteuning vormgeeft, welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Zo’n schoolondersteuningsprofiel kun je opvragen bij school.

1. Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband (basisscholen, speciale basisscholen en speciaal onderwijs) minimaal kan bieden aan alle leerlingen.

VOORBEELD

Onder basisondersteuning vallen onder andere afspraken met betrekking tot een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben, programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen en een protocol voor medische handelingen.


2. Extra ondersteuning door school

Voor leerlingen die tijdelijk iets meer ondersteuning nodig hebben, krijgen scholen financiering waarmee zij op de eigen school gerichte maatregelen kunnen nemen en lichte ondersteuning bieden.

VOORBEELD

Dat kan bijvoorbeeld kortdurende extra hulp van een onderwijsassistente zijn of deelname aan een kortdurend traject van ondersteuning in de vorm van een cursus of serie lessen met betrekking tot gedrag of sociale vaardigheden. Andere voorbeelden van tijdelijke ondersteuning zijn een periode van pre-teaching en ondersteuning door een schrijfspecialist bij het schrijfonderwijs. Voor de scholen van SWV De Meierij geldt ook dat er een minimumbedrag is vastgesteld dat scholen rechtstreeks van het samenwerkingsverband krijgen om deze werkzaamheden uit te voeren.


3. Extra ondersteuning met toegevoegde expertise

Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied van leren of gedrag. Dit kan verschillen per school.

VOORBEELD

Voorbeelden van extra ondersteuning zijn een gespecialiseerd onderzoek, een motorisch remedial teacher die vanuit de Mytylschool betrokken wordt en ondersteuning geeft, een observatie door een gedragsdeskundige van een van onze SO-scholen, een periode waarin een onderwijsassistente bij een crisissituatie voor opvang zorgt of een schoolteamtraining door een deskundige op het gebied van het plannen. Deze extra ondersteuning wordt veelal wat langer gegeven en leidt tot kwaliteitsverbetering van de leraar.