De fasen van ondersteuning

 

Vanaf het moment van signaleren en het ontvangen van ondersteuning in welke vorm dan ook, zit een ontwikkeling. In gesprek met ouders zal de school zich steeds de vraag stellen: wat is er gebeurd, wat kunnen we zelf en waar hebben we ondersteuning nodig voor leerling, ouders, leerkracht of school? In dit traject zijn er een aantal fasen, waarbij we benadrukken dat de weg naar ondersteuning niet per se in deze volgorde wordt doorlopen. Wel zijn deze fasen binnen de dialoog en het traject herkenbaar aanwezig.

Fase 1: Basisondersteuning bieden

Dit is de professionele ondersteuning die de school biedt, passend bij het schoolondersteuningsprofiel en de vastgestelde normen van SWV PO de Meierij. Hierbij worden de stappen van handelingsgericht werken toegepast. De school kan in deze fase wel al een beroep doen op het samenwerkingsverband of andere externen voor consultatie en advies.

Fase 2: Verkenning en afstemming ondersteuningsvraag

Heeft de school meer of andere zaken nodig dan zij binnen de basisondersteuning kan bieden? Dan kan zij extra ondersteuning aanvragen. Bij de aanvraag voor extra ondersteuning is voor school, ouders en eventueel de betrokken onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband duidelijk:

  • dat de basisondersteuning van de basisschool ontoereikend is;
  • wat het effect is van de inzet tot op dat moment;
  • wat de ondersteuningsvraag is aan het samenwerkingsverband.

In dit traject worden ouders als partner betrokken. Zij geven toestemming voor het verder betrekken van het samenwerkingsverband en het delen van gegevens. Na de aanmelding via LDOS, het digitaal en AVG-veilig aanmeldsysteem van het samenwerkingsverband, onderzoekt school in overleg met deskundigen uit het ondersteuningsteam, of zij alles gedaan heeft wat binnen de basisondersteuning van de school verwacht mag worden. De uitkomst van die dialoog bepaalt:

  • welke mogelijkheden er binnen de basisondersteuning zijn, en wat de leerkracht
  • nodig heeft;
  • welke begeleiding geboden kan worden los van een arrangement en/of welke
  • deskundigen betrokken kunnen worden;
  • wat er eventueel meer nodig is dan de school binnen de basisondersteuning kan
  • bieden (fase 3).

Fase 3: Vaststellen van extra ondersteuningsbehoeften en opstellen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

De school bepaalt samen met de ouders en het kind en de onderwijsondersteuner van het ondersteuningsteam de noodzakelijke extra ondersteuning. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht door de school, het samenwerkingsverband of jeugdhulp. Hierbij wordt meteen (een aanzet voor) het ontwikkelingsperspectief gemaakt. De school maakt het OPP in samenwerking met de ouders en de onderwijsondersteuner.

In de samenwerking gaat het vooral om transparantie, vertrouwen en heldere communicatie. In het gesprek met ouders wordt de optie ‘plaatsing op een andere basisschool’ meegenomen, mocht de in het OPP genoemde extra ondersteuning de mogelijkheden van de school overstijgen.

Fase 4: Arrangement extra ondersteuning of toelaatbaarheidsverklaring

Een arrangement extra ondersteuning wordt binnen het basisonderwijs vormgegeven. Een arrangement is altijd een combinatie van basisondersteuning en extra ondersteuning en wordt uitgevoerd onder regie van de school. De ontwikkeling wordt gevolgd door de school en het samenwerkingsverband in samenspraak met ouders (en leerling). Aan het einde van de looptijd van een arrangement wordt bekeken wat de vervolgstap is: terug naar basisondersteuning, verlenging of een andere vorm van onderwijs. Een arrangement kan ook een groepsarrangement zijn of een TLV.

Wanneer een leerling een TLV voor so heeft gekregen wordt deze plaatsing uiterlijk binnen 6 weken gerealiseerd na aanmelding op de so-school. Na aanmelding gaat de zorgplicht in.

 

 

Volgen, evalueren en bijstellen

 

Bij iedere vorm van ondersteuning is een medewerker van het ondersteuningsteam betrokken. Deze is namens het samenwerkingsverband ook aanspreekpersoon voor ouders, school en jeugdhulp. Deze persoon bewaakt de voortgang, zorgt voor terugkoppeling, signaleert stagnaties en bespreekt dit zo nodig met school en ouders. Na een afgesproken periode wordt het arrangement met ouders en betrokken professionals geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Ondersteuning en arrangementen worden geboden voor zo lang als nodig en zijn in principe tijdelijk. Als de doelen van consultatie, advisering, begeleiden of arrangeren zijn bereikt, kan de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband beëindigd worden.

Ook interessant

Extra ondersteuning groepsarrangementen

Dyslexieteam