De 8 fasen van ondersteuning

 

Vanaf het moment van ‘zorgen maken’ en signaleren tot aan het ontvangen van ondersteuning zijn er een aantal stappen die doorlopen worden. Op deze pagina lees je welke fasen dit zijn. We willen benadrukken dat de weg naar ondersteuning niet per se in deze volgorde wordt doorlopen. We leveren immers zoveel mogelijk maatwerk. De school betrekt de ouders hier altijd volop bij.

Fase 1: Basisondersteuning bieden

Elke school biedt basisondersteuning: de professionele ondersteuning die is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel en die aansluit bij de normen die we binnen ons samenwerkingsverband hebben afgesproken.

De school kan in deze fase wel al een beroep doen op het samenwerkingsverband of andere externen voor consultatie, handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding. Eventuele kosten zijn voor de school zelf.

Lijkt de basisondersteuning niet voldoende te zijn? Dan volgt fase 2.

Fase 2: Signaleren van extra ondersteunings- en handelingsvragen

Als de basisondersteuning niet voldoende lijkt te zijn, dan onderzoekt de school, in overleg met deskundigen uit het ondersteuningsteam of zij alles gedaan heeft wat binnen de basisondersteuning van de school verwacht mag worden. Maar ook wat het effect is van de inzet tot op dat moment en wat het perspectief van de leerling is. De school vraagt ouders om toestemming voor het betrekken van deskundigen en/of het verrichten van onderzoek.

Blijkt dat er toch nog mogelijkheden binnen de basisondersteuning zijn, dan wordt de leerling verder begeleid binnen de school (terug naar fase 1). Het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband kan eventueel advies geven. Is er meer nodig dan school binnen de basisondersteuning kan bieden, dan volgt fase 3.

Fase 3: Vaststellen van extra ondersteuningsbehoeften en opstellen Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

De school bepaalt samen met de ouders en eventueel de leerling, orthopedagoog/psycholoog en eventuele andere deskundig(en) uit het ondersteuningsteam welke extra ondersteuning nodig is. De school maakt meteen (een aanzet voor) het ontwikkelingsperspectief in Ldos.

Waar nodig doet de school, het samenwerkingsverband of jeugdhulp extra onderzoek. De school bespreekt met de ouders dat plaatsing op een andere basisschool nodig kan zijn.

Fase 4: Toewijzing van extra ondersteuning door de ondersteuningseenheid

De psycholoog, eventueel orthopedagoog en een ondersteuner passend onderwijs beoordelen de aanvraag, de ondersteuningsmanager is eindverantwoordelijk. De school en ouders ontvangen het besluit schriftelijk. Als de ondersteuningsaanvraag niet wordt toegekend, zal de ondersteuningsmanager dat onderbouwen.

Ons streven is altijd om extra ondersteuning binnen het basisonderwijs vorm te geven. We spreken dan van een individueel arrangement. Voor sommige leerlingen past een groepsarrangement beter. Hierna volgt fase 6.

Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning onvoldoende. Dan wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing in het speciaal onderwijs aangevraagd bij het samenwerkingsverband (zie fase 5).

Fase 5 (optioneel): Toewijzing (TLV) voor het speciaal onderwijs

Voor de verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs (SO) is een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk verplicht. Deze verklaring vraagt het bevoegd gezag van de basisschool waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat aan via Ldos.

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, vraagt de ondersteuningseenheid (manager en orthopedagoog/psycholoog) advies aan een of meer deskundigen die expertise hebben op het gebied van de ondersteuningsvraag van de leerling. Binnen drie werkweken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen. Bij een positief advies geeft de ondersteuningsmanager een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Bij een negatief advies krijgen de school en de ouders een schriftelijke argumentatie.

In de toelaatbaarheidsverklaring staat in ieder geval:

  1. De termijn van de TLV. De duur van een TLV voor SO is wettelijk minimaal één (vol) schooljaar. Een toelaatbaarheidsverklaring is altijd tijdelijk en we houden bij plaatsing altijd de optie voor terugplaatsing open.
  2. De omschrijving van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  3. Welk type arrangement de TLV is: SO categorie laag, midden of hoog.
  4. De bekostiging. De bedragen voor leerlingen die verwezen worden naar het SO liggen vast en zijn verdeeld in de drie bovengenoemde categorieën.

Als de aanvraag gaat om een leerling met een visuele en/of auditieve beperking, zal de ondersteuningsmanager contact opnemen met Koninklijke Visio of Kentalis. Vervolgens wordt de aanmeldprocedure van deze instellingen gevolgd.

Fase 6: Bieden van extra ondersteuning

De school heeft de regie voor het uitvoeren van een arrangement.

Een leerling die een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (fase 5) heeft gekregen, kan vanaf dat moment tot uiterlijk 6 weken later op een SO-school geplaatst worden.

Fase 7: Volgen - monitoren - evalueren

Bij elke casus is iemand uit het ondersteuningsteam het aanspreekpersoon is voor ouders, school en jeugdhulp. Deze persoon bewaakt de voortgang, zorgt voor terugkoppeling, signaleert stagnaties, spreekt zo nodig uitvoerenden aan op hun werk, enzovoort. Na de afgesproken periode (maar in elk geval een keer per jaar) wordt het arrangement met de ouders en betrokken professionals geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Is er bijstelling of verlenging van een arrangement nodig? Dan wordt een evaluatie van het voorgaande proces toegevoegd aan de nieuwe aanvraag.

Iedere ondersteuningsmanager houdt maandelijks een bestand bij met gegevens over alle aanvragen. Deze kentallen worden maandelijks uitgewisseld binnen het managementteam van ondersteuningsmanagers en de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder rapporteert over kengetallen en evaluaties aan de schoolbesturen.

Fase 8 (optioneel): Terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs (SO)

Bij plaatsing op het speciaal onderwijs (zie fase 5) staat in het OPP op welke manier op basisschool van herkomst gewerkt wordt aan terugplaatsing. Als bij evaluatie(s) blijkt dat terugplaatsing in het regulier onderwijs een optie is, wordt hierover overleg gevoerd met de ouders en de basisschool/het bestuur van herkomst. Eventueel wordt gezocht naar een basisschool die meer passend is.

Ook interessant

Extra ondersteuning groepsarrangementen

Dyslexieteam