Extra ondersteuning individueel

 

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school zelf kan bieden, zoekt de school contact met het gebiedsteam van het samenwerkingsverband. Binnen elk gebiedsteam werken onderwijsondersteuners, zoals specialisten, orthopedagogen en psychologen. Deze ondersteuners organiseren de ondersteuning die nodig is voor de leerling of de leerkracht.

 

Werkwijze bij individuele arrangementen

Doordat we zo veel als mogelijk aansluiten op de lokale situatie kunnen er accentverschillen in de werkwijzen van de drie eenheden zijn, maar op hoofdlijn ziet de werkwijze er als volgt uit:

1.      Ontwikkelingsperspectief opstellen
De ouders, leerkracht, intern begeleider en ondersteuners gaan met elkaar in overleg welke extra ondersteuning nodig is. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Daarin staat wat de situatie van de leerling en de leerkracht is, welke onderwijsdoelen gesteld worden, wat er nodig is om die doelen te behalen, de belemmerende en bevorderende factoren en het uitstroomperspectief.

2.      Handelingsgericht werken, evalueren en bijstellen
Het ontwikkelingsperspectief speelt een centrale rol bij cyclisch planmatig handelen (handelingsgericht werken). Gedurende het onderwijsleerproces wordt de ontwikkeling van de leerling nauwkeurig gevolgd. Tenminste jaarlijks evalueert de school met de ouders het ontwikkelingsperspectief. Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van de leerling en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn. Indien nodig wordt vervolgens het OPP bijgesteld. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.

 

Maatwerk

Individuele arrangementen variëren in aard, intensiteit en inzet van tijd en financiële middelen. Ze zijn passend bij de individuele ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar houden ook rekening met de context waarbinnen de leerling zich ontwikkelt. De aanvraag voor extra ondersteuning wordt inhoudelijk beoordeeld door zowel een orthopedagoog/psycholoog als door de manager. De manager kent individuele arrangementen toe en het samenwerkingsverband betaalt de kosten.

 

Ondersteuning thuis

Soms is niet alleen op school ondersteuning nodig, maar is ook ondersteuning nodig in de opvoeding. Elke school werkt samen met een schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige, alvorens op te schalen naar het basisteam Jeugd en Gezin, het wijkteam of Buurtzorg Jong (de naam wisselt per gemeente), dat namens de gemeente opvoedondersteuning kan bieden. In onderling overleg wordt besproken hoe de ondersteuning op school en de hulp thuis elkaar zo goed mogelijk versterken. Waar dit van toepassing is, komt er één integraal plan van aanpak tussen onderwijs en jeugdhulp.

Ook interessant

Extra ondersteuning groepsarrangementen

De 4 fasen van ondersteuning